Organisatie

De organisatie

Bio

Bio is Stichting Bio Kinderrevalidatie en Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten. Beter bekend als het Bio Vakantieoord en Manege in 't BioBos.

Samenstelling bestuur en directie

Bestuur en directie van Stichting Bio Kinderrevalidatie vormen sinds 1 januari 2008 een personele unie met het bestuur en de directie van Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten. Het NCPG verzorgt op het terrein van het Bio Vakantieoord de exploitatie van de Manege in ’t BioBos.

De reden van deze samenwerking ligt in het feit, dat de doelstellingen van de Stichting Bio en de NCPG zó dicht bij elkaar liggen, dat een gezamenlijke aansturing van beide stichtingen tot meer efficiency en tot meer gezamenlijke activiteiten kan leiden.

Er is sprake van een algemeen bestuur dat bestaat uit zeven leden. De voorzitter en penningmeester vormen samen met de directeur het dagelijks bestuur. De vergaderingen van het algemeen bestuur van NCPG hebben plaats op dezelfde dag als de vergaderingen van Stichting Bio.

In 2016 kwam het dagelijks bestuur viermaal bijeen en ook het algemeen bestuur vergaderde viermaal. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste 5 jaar.

Bestuur

Jhr. Drs. D. Laman Trip (voorzitter)
Dr. Ir. Ph. A. Wolff (penningmeester)
Dhr. Y. Bredewold
Mevr. E. Danker
Dhr. J. Lokhorst
Dhr. E. Ullmann
Dhr. W.C.W. Wolfers
Mevr. J. van Zadelhoff-Hortulanus

Directie

Dhr. Frans Wientjes, directeur
Prof. Dr. Onno van Nieuwenhuizen, onbezoldigd wetenschappelijk directeur

Gala comité

Mevrouw P. Albada Jelgersma
Mevrouw C. Doeksen
Mevrouw J. Dreesmann
Mevrouw E. Hoogeveen
Mevrouw S. de Klerk
Mevrouw K. Kronenburg
Mevrouw C. van Lanschot
Mevrouw V. Meijer
Mevrouw I. Schreuder
Mevrouw B. Vehmeijer
Mevrouw A. Verhoef

lees meer over het Bio Gala

Beloningen

De bestuursleden, de leden van het Gala-comité en de wetenschappelijk directeur verrichten hun taken onbezoldigd. De directiebeloning is conform de richtlijnen en het rekenmodel van Goede Doelen Nederland (voorheen VFI). Medewerkers ontvangen een beloning conform de rechtspositieregeling.

Meer over de organisatie lees je in het bestuursverslag van de jaarrekening 2016.


IBAN: NL93 INGB 0000 0060 09